UKS "5" Zgierz

STATUT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO “PIĄTKA” W ZGIERZU

 

ROZDZIAŁ  I

NAZWA, TEREN  DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY


§1

Uczniowski  Klub  sportowy  „Piątka”,  zwany  dalej  „Klubem”  jest stowarzyszeniem zrzeszającym  osoby chcące czynnie uprawiać łucznictwo oraz  sympatyków tej dyscypliny.

§2

1/  Terenem  działania  Klubu  jest  miasto  Zgierz.

2/  Siedzibą  Klubu  jest  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu ul. Wschodnia 2.

§3

Klub  jest  stowarzyszeniem  zarejestrowanym  i  z  tego  tytułu  posiada  osobowość  prawną.

§4

Klub  działa  na  podstawie  ustawy  o  sporcie,  ustawy – „Prawo  o  stowarzyszeniach”, na  podstawie  własnego  statutu, zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.

§5

 Logo którym posługuje się Klub jest okrągłe, składa się z niebieskiego zewnętrznego okręgu z napisem U.K.S “PIĄTKA” ZGIERZ, wewnętrznego czerwonego okręgu z napisem Rok zał. 1994 i żółtego środkowego z symbolem miasta Zgierza. Z lewej strony w okręgi wpisana sylwetka łucznika.

ROZDZIAŁ  II

CEL  I  ŚRODKI  DZIAŁANIA

§6

Celem  Klubu  jest:

1/  planowanie  i  organizowanie  życia  sportowego  członków  w  oparciu o  możliwości  obiektowe  i  sprzętowe  Klubu  oraz  o  pomoc  organizacyjną
      i  materiałową  rodziców  i  sympatyków  Klubu.

2/  angażowanie  wszystkich  członków  do  różnorodnych  form  aktywności  ruchowej,  gier i  zabaw  dostosowanych  do  wieku,  stopnia  sprawności  i  zainteresowań  sportowych, 

3/  uczestniczenie  w  imprezach  sportowych  organizowanych  na  obszarze  działania samorządu  terytorialnego  i  poza  nim,

4/  organizowanie  zajęć  sportowych  dla  członków Klubu  w  celu  wszechstronnego rozwoju  ich  sprawności  fizycznej  i  umysłowej,

5/  organizowanie  działalności  sportowej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  funkcji zdrowotnych,

6/  kształtowanie  pozytywnych  cech  charakteru  i  osobowości  poprzez  uczestnictwo w realizacji  zadań  sportowych  Klubu. 

§7

Klub  realizuje  swoje  zadania  statutowe  we  współdziałaniu  z klubami  sportowymi,  władzami  samorządowymi  i  sportowymi.

§8

Klub  opiera  swą  działalność  przede  wszystkim  na  społecznej  pracy  swoich  członków  i  działaczy  oraz  pomocy  rodziców  zawodników.

 

ROZDZIAŁ  III

CZŁONKOWIE,  ICH  PRAWA  I  OBOWIĄZKI 

§9

Członkowie  Klubu  dzielą  się  na:

1/  zwyczajnych
2/  wspierających
3/  honorowych

§10

1/  Członkami  zwyczajnymi  Klubu  mogą zostać osoby,  które  złożą  pisemną deklarację, zapłacą  wpisowe  i  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  Klubu.

2/  Małoletni  poniżej  16  lat  mogą  być  członkami  Klubu za  zgodą  ich  przedstawicieli ustawowych.

3/  Członkowie  którzy  są  niepełnoletni  nie  posiadają  praw  wyborczych  do  statutowych  organów  Klubu  i  praw  do  głosowania.

§11

Członkowie  zwyczajni  mają  prawo  do:

1/  uczestnictwa  w  walnych  Zebraniach  Klubu,

2/  zgłaszania  propozycji  i  wniosków  wobec  władz  Klubu,

3/  uczestnictwa  w  zawodach  i  imprezach  sportowych  organizowanych  przez  Klub,

4/  korzystania  z  wszelkich  urządzeń  Klubu  na  zasadach  określonych  przez  Zarząd Klubu.

§12

1/ Członkami  wspierającymi  mogą  być  osoby  fizyczne  i  osoby  prawne,  które popierają  cele  klubu,  zostaną  przyjęci  przez  Zarząd  i  deklarują  pomoc 
      materialno – finansową  dla  Klubu.
2/ Członkami honorowymi mogą zostać osoby lub instytucje, które wniosły wybitny wkład w działalność i rozwój klubu.

§13

Członkowie  wspierający i honorowi  mają  prawo  do:

1/  uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2/  zgłaszania  wniosków  i  propozycji  wobec  władz  Klubu,

3/  korzystania  z  innych  uprawnień  określonych  przez  Zarząd  Klubu.

§14

Do  obowiązków  członków  Klubu  należy:

1/  branie  czynnego  udziału  w  działalności  Klubu,

2/  przestrzeganie  postanowień  statutu  i  uchwał  władz  Klubu,

3/  godne  reprezentowanie  barw  Klubu,

4/  płacenie  składek  na  zasadach  ustalonych  przez  Walne  Zebranie  Klubu.

§15

Członkostwo  w  Klubie  ustaje  poprzez:

1/  dobrowolne  wystąpienie  zgłoszone  na  piśmie  do  Zarządu,

2/  skreślenie  z  listy  członków  uchwałą  Zarządu  w  przypadku:

a). umyślnego  naruszenia  postanowień  statutu

b). nie  brania  udziału  w  działalności  statutowej  Klubu  przez  okres trzech  miesięcy,

c). działania  na  szkodę  Klubu

3/  rozwiązanie  się  Klubu,

4/  śmierć  członka  będącego  osobą  fizyczną.

 

ROZDZIAŁ  IV

WŁADZE  KLUBU

§16

1. Władzami  Klubu  są:

1/  Walne  Zebranie  Klubu,

2/  Zarząd,

3/  Komisja  Rewizyjna.

2. Kadencja  władz  trwa  cztery  lata.  Wybór  władz  następuje  w  głosowaniu tajnym  lub  jawnym  w  zależności  od  decyzji  Walnego  Zebrania  Klubu.

3. Uchwały  wszystkich  władz  Klubu  zapadają  zwykłą  większością  głosów.

§17

1. Walne  Zebranie  Klubu  jest  najwyższą  władzą  klubu  i  może  być  zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Walne  Zebranie  Sprawozdawczo – Wyborcze  Klubu  zwoływane  jest  przez     Zarząd  raz  na  cztery  lata.

3.Walne  Zebranie  Sprawozdawcze  zwoływane  jest  przez  Zarząd  raz  na  rok.

4. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  zwoływane  jest  przez  Zarząd  Klubu:

1/  z  własnej  inicjatywy,

2/  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej,  

3/  na  wniosek  1/3  ogółu  członków.

5. Nadzwyczajne  Walne  Zebranie  Klubu  odbywa  się  nie  później  niż  w  ciągu  miesiąca  od  złożenia  wniosku  lub  podjęcia  uchwały  i  obraduje  nad  sprawami
    dla  których  zostało  zwołane.

6. O  terminie,  miejscu  i  porządku  obrad  Walnego  Zebrania  członkowie  są  powiadamiani  przez  Zarząd  z  co  najmniej  czternastodniowym  wyprzedzeniem.

§18

1. Do  wyłącznej  kompetencji  Walnego  Zebrania  Klubu  należy:

    1/ uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

    2/ rozpatrywanie  i  przyjmowanie  sprawozdań  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,

    3/ uchwalanie  na  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  absolutorium  dla  Zarządu  Klubu,

    4/ wybór  Zarządu  i  Komisji  Rewizyjnej,

    5/ podejmowanie  uchwał  o  zmianie  statutu  lub  rozwiązaniu  Klubu,

    6/ ustalanie  wysokości  i  trybu  płacenia  składek  członkowskich,

  7/ rozpatrywanie  i  rozstrzyganie  innych  spraw  wniesionych  pod  obrady  Walnego Zebrania  Klubu,

    8/ powoływanie  i  odwoływanie  członków  Zarządu  Klubu  i  Komisji Rewizyjnej z zastrzeżeniem  § 24.

2. Walne  Zebranie  klubu  jest  prawomocne  w  pierwszym  terminie  przy  obecności co  najmniej  ½  członków  uprawnionych  do  głosowania,  a  w  drugim  terminie bez  względu  na  liczbę  obecnych,  o  ile termin  był  podany  w  zawiadomieniu.

3. W  Walnym  Zebraniu  Klubu  mogą  brać  udział  z  głosem  doradczym  osoby zaproszone  przez  Zarząd.

§19

1. Zarząd  Klubu  składa  się  z  5 – 9  członków  wybieranych  przez  Walne  Zebranie Klubu,  którzy  spośród  siebie  wybierają  Prezesa,  Sekretarza i Skarbnika.

2. Zebrania  Zarządu  Klubu  odbywają  się  w  miarę  potrzeby,  nie  rzadziej  jednak niż  jeden  raz  na pół roku. 

3. Do  ważności  uchwał  Zarządu  Klubu  konieczna  jest  obecność  co  najmniej  ½ liczby  członków  Zarządu,  w  tym  Prezesa  lub  Sekretarza.

4. W  okresie  pomiędzy  posiedzeniami  Zarządu  bieżącą  działalnością  Klubu  kieruje Prezes  wspólnie  z  Sekretarzem  w  ramach  uchwał  Zarządu.

§20

Do  zadań  Zarządu  Klubu  należy  kierowanie  bieżącą  działalnością  Klubu  w  okresie  pomiędzy  Walnymi  Zebraniami  Klubu, a  w  szczególności:

1/  reprezentowanie  Klubu  na  zewnątrz  i  działanie  w  jego  imieniu,

2/  wykonywanie  uchwał  Walnego  Zebrania  Klubu,

3/  uchwalanie  okresowych  planów  działania  i  preliminarzy  budżetowych,

4/  powoływanie  i  rozwiązywanie  komisji  problemowych,

5/  przyjmowanie  i  skreślanie  członków,

6/  zarządzanie  majątkiem  i  funduszami  Klubu  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami,

7/  składanie  sprawozdań  z  działalności  Klubu.

§21

1. Członek  Zarządu  Klubu  może  być  zawieszony  w  czynnościach  Zarządu, jeżeli  nie  wykonuje  przyjętych  obowiązków,  działa  niezgodnie  ze  statutem  bądź
      w  inny  sposób  zawiódł  członków  Klubu.

2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  członka  Zarządu  podejmuje  Zarząd większością 2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do głosowania.

3. Zawieszony  członek  Zarządu  ma  prawo  odwołania  się  do  Walnego  Zebrania Klubu  w  ciągu  30  dni  od  podjęcia  uchwały  o  zawieszeniu.

§22

1. Komisja  Rewizyjna  jest  organem  Kontrolującym  całokształt  działań  Klubu.

2. Komisja  Rewizyjna  składa  się  z  minimum  trzech  członków  wybieranych przez  Walne  Zebranie  Klubu.  Liczbę  członków  Komisji  Rewizyjnej  ustala
      każdorazowo  Walne  Zebranie  Klubu.

3. Komisja  wybiera  ze  swego  grona  Przewodniczącego  i  Sekretarza.

4. Komisja  Rewizyjna  działa  w  oparciu  o  regulamin  zatwierdzony  przez  Walne Zebranie  Klubu.

5. Do  czynności  Komisji  należy:

1/  przeprowadzanie  okresowych  kontroli  działalności  statutowej  i  finansowej Klubu,

  2/  wydawanie  zaleceń  pokontrolnych  w  przypadku  stwierdzenia  uchybień w  działalności,  określenie  terminów  oraz  sposobów  ich  usunięcia,

  3/  składanie  sprawozdań  z  całokształtu  swej  działalności  na  Walnym  Zebraniu Klubu  oraz  stawianie  wniosków  o  udzielenie  lub  odmowę  udzielenia 
        absolutorium  ustępującemu  Zarządowi.

4/  składanie  zastrzeżeń  w  stosunku  do  projektowanych  uchwał,  postanowień i  przedsięwzięć  Zarządu,  jeżeli  Komisja  dojdzie  do  wniosku,  że  spowodują
        one  lub  mogą  spowodować  nieprawidłowości  w  działaniu  Klubu,

  5/  występowanie  z  żądaniem  zwołania  Nadzwyczajnego  Walnego  Zebrania  Klubu, względnie  z  wnioskiem  o  zwołanie  posiedzenia  Zarządu  w  przypadku 
        stwierdzenia  niezgodnych  z  prawem  lub  Statutem  bądź  istotnymi  interesami Klubu  działań  Zarządu. 

§23

1. Członek  Komisji  Rewizyjnej  może  być  zawieszony  w  czynnościach,  jeżeli  nie wykonuje  przyjętych  obowiązków,  działa  niezgodnie  ze  Statutem,  bądź  w inny sposób  zawiódł  zaufanie  członków  Klubu.

2. Uchwałę  o  zawieszeniu  w  czynnościach  członka  Komisji  Rewizyjnej  podejmuje Komisja  Rewizyjna  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy uprawnionych  do  głosowania.

3. Zawieszony  członek  Komisji  Rewizyjnej  ma  prawo  odwołać  się  do  walnego Zebrania  klubu  w  terminie  30  dni  od  podjęcia  uchwały  o  zawieszeniu.

§24

W  przypadku  powstania  wakatu  w  Zarządzie  lub  Komisji  Rewizyjnej  władzom tym  przysługuje  prawo  dokooptowania  nowych  członków  spośród  członków  Klubu. Liczba  osób  dokooptowanych  nie  może  przekroczyć  1/3  pochodzących  z  wyboru.

 

ROZDZIAŁ  V

WYRÓŻNIENIA  I  KARY

§25

1. Za  aktywny  udział  w  realizacji  zadań  Klubu  przyznawane  są  wyróżnienia i  nagrody.

2. Zasady  oraz  tryb  przyznawania  wyróżnień  i  nagród  określa  regulamin uchwalony  przez  Zarząd  Klubu.

§26

1. W  razie  naruszenia  postanowień  Statutu  lub  uchwał  władz  Klubu  Zarządowi przysługuje – zgodnie  z  regulaminem zatwierdzonym  przez  Walne  Zebranie
    Klubu – prawo  wymierzenia  następujących  kar:

   1/  upomnienia,
  2/  nagany
  3/  zawieszenia  w  prawach  członka  na  okres  6  miesięcy,
  4/  wykluczenia.  

2. Od  uchwał  Zarządu  o  ukaraniu,  członkowi  przysługuje  prawo  odwołania  się  do Walnego  Zebrania  Klubu  w  terminie  30  dni.

3. Uchwała  Walnego  Zebrania  Klubu  jest  ostateczna.

 

ROZDZIAŁ  VI

MAJĄTEK  I  FUNDUSZE  KLUBU


§27

1. Na  fundusze  Klubu  składają  się
1/  składki  członkowskie,
2/  darowizny  i  zapisy
3/  dotacje  na  zadania  państwowe  z  zakresu  kultury  fizycznej  zlecone  Klubowi,
4/  dotacje  na  zadania  zlecone  przez  samorząd  terytorialny,
5/  dochody  z  majątku,
6/  inne  wpływy

§28

Dla  ważności  oświadczeń  w  zakresie  praw,  podejmowania  zobowiązań  majątkowych  oraz  udzielania  pełnomocnictw,  wymagane  są  podpisy  dwóch  osób  spośród  następujących: Prezesa,  Sekretarza,  dwóch  upoważnionych  członków  Zarządu

 

ROZDZIAŁ  VII

ZMIANA  STATUTU  I  ROZWIĄZANIE  KLUBU

§29

Zmiany  statutu  Klubu  wymagają  uchwały  Walnego  Zebrania  Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  połowy  uprawnionych  do  głosowania.

§30

1. Rozwiązanie  się  Klubu  może  nastąpić  na  podstawie  uchwały  Walnego  Zebrania Klubu  podjętej  większością  2/3  głosów  przy  obecności  co  najmniej  polowy  uprawnionych  do  głosowania.

2. Uchwała  o  rozwiązaniu  się  Klubu określa  tryb  likwidacji  oraz  cel  na  jaki  ma  być przeznaczony  majątek.